Titanium | Politechnika Gdańska

Treść strony

Titanium

logo programu Titanium

 

Głównym celem Programu Titanium jest wsparcie projektów wynalazczych, które powstały na Politechnice Gdańskiej i mają wysokie prawdopodobieństwo wdrożenia na rynkach międzynarodowych. W ramach Programu możliwe jest uzyskanie dofinansowania na pokrycie kosztów działań zmierzających do uzyskania lub rozszerzenia międzynarodowej ochrony prawnej wynalazku.

Wniosek o dofinansowanie może złożyć pracownik, doktorant lub student Politechniki Gdańskiej. Do Programu mogą być zgłoszone te projekty wynalazcze, co do których Uczelnia posiada w całości lub w części prawa majątkowe oraz nie ma ograniczeń w zakresie ich komercyjnego zastosowania.

Program Titanium stanowi praktyczne uzupełnienie dla programu Inkubator Innowacyjności, w którym projekty innowacyjne mogą otrzymać finansowanie m.in. na realizację prac przedwdrożeniowych, jak również na wykonanie analiz potencjału rynkowego, czy analiz gotowości wdrożeniowej.

Finansowanie z programu Titanium 

Maksymalne dofinansowanie działań wynosi 18 000,00 PLN brutto, zaś maksymalny okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy.

Warunkiem przyznania dofinansowania jest zobowiązanie jednostki zgłaszającej wniosek o dofinansowanie do pokrycia kosztów uzyskania patentu w dalszych procedurach (koszty walidacji w wybranych krajach, opłaty urzędowe i in.)

Koszty kwalifikowane projektu obejmują:
  1. koszty badań patentowych (analizy stanu techniki),
  2. koszty opracowania dokumentacji zgłoszenia wynalazków w procedurze międzynarodowej PCT, w procedurze europejskiej lub procedurze krajowej,
  3. koszty tłumaczenia dokumentacji zgłoszeniowej,
  4. koszty opłat urzędowych za zgłoszenie.

Jak aplikować?

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system MojaPG* w Module Granty. 

*Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją przygotowania wniosku.

Regulamin programu

W toku rozpatrywania złożonych wniosków Centrum przeprowadza analizę uwarunkowań prawnych oraz potencjału komercyjnego wynalazku, a także uzyskuje opinię Zespołu Rzeczników Patentowych PG co do potencjału patentowego wynalazku.

Szczególne znaczenie w procesie oceny aplikacji przez Komisję Oceniającą będzie miał wykazany potencjał wdrożeniowy wynalazku na rynkach zagranicznych.

Program TITANIUM SUPPORTING INTERNATIONAL PATENT APPLICATIONS stanowi element realizacji zadań programu IDUB w zakresie zwiększania transferu wiedzy i technologii w ramach Działania V.5. (Działania zwiększające efektywność transferu technologii).

Więcej o programie Titanium