Inkubator Innowacyjności | Politechnika Gdańska

Treść strony

Inkubator Innowacyjności

Inkubator Innowacyjności logo

 

 

RELIZACJA PROJEKTU ZAKOŃCZYŁA SIĘ W GRUDNIU 2023 R.

Inkubator Innowacyjności 4.0 to program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który wspiera proces zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Środki finansowe na realizację zadań w ramach programu przyznane zostały ze środków finansowych w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Wartość projektu wynosi 2 200 000,00 zł, z czego wkład Funduszy Europejskich to 1 900 000,00 zł.

Projekt pozyskany został przez konsorcjum w składzie:
- Centrum Transferu Technologii Politechniki Gdańskiej (lider)
- Excento sp. z o.o.

Celem Programu jest wsparcie podmiotów prowadzących aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w inicjowaniu współpracy środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz w realizowaniu zadań, które doprowadzą do zastosowania wyników tych badań i prac na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych, w szczególności podmiotów działających na rzecz upowszechniania nauki. 

Inkubator Innowacyjności 4.0 na Politechnice Gdańskiej będzie realizowany do końca 2022 roku, zaś każdy z projektów zgłoszony do Programu może uzyskać dofinansowanie do 100 tys. zł.

Centrum Transferu Technologii w ramach Programu oferuje dofinansowanie na pokrycie następujących kosztów:
 1. Wydatki na zakup wyposażenia laboratoryjnego, oprogramowania i licencji na oprogramowanie.
 2. Wydatki na zakup materiałów i surowców.
 3. Usługi badawcze, ekspertyzy, analizy i raporty niezbędne do prawidłowej realizacji projektu.
 4. Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu.
 5. Wydatki na ochronę patentową i doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej wraz z opłatami za zgłoszenia patentowe.
 6. Koszty udziału w przedsięwzięciach informacyjno-promocyjnych w ramach wystaw, targów.
 7. Rynkowej wyceny technologii.
Excento sp. z o.o. w ramach Programu oferuje pomoc i wsparcie w zakresie:
 • tworzenia Biznes Planu,
 • założenia spółki spin-off (m.in. pokrycie kosztów obsługi prawnej i spełnienia wymogów formalnych przy zakładaniu spółki oraz pomoc w procesie tworzenia umowy spółki),
 • zabezpieczenia własności intelektualnej (m.in. wycena własności przemysłowej, sprawozdanie o stanie techniki),
 • przygotowania oferty, negocjacji umów o współpracy czy prowadzenia spotkań z otoczeniem gospodarczym,
 • poszukiwania potencjalnych inwestorów,
 • promocji założonej spółki spin-off na targach, w mediach społecznościowych i portalach internetowych,
 • dobrania szkolenia biznesowego pozwalającego zgłębić tematykę przedsiębiorczości i prowadzenia własnej firmy.
   

Brokerzy CTT/spółki Excento w toku rozmów z zespołem badawczym mogą zidentyfikować również inne formy wsparcia, które okażą się efektywne dla zgłaszanego projektu badawczego w toku realizacji prac przedwdrożeniowych/w procesie powoływania spółki spin-off.  
 

Procedura składania wniosku i przyznania dofinansowania projektu w ramach Inkubatora Innowacyjności 4.0:
 1. Wypełnienie Karty Projektu wraz z załącznikami przez pracownika naukowego Uczelni. 
 2. Przesłanie Karty Projektu wraz z załącznikami na adres e-mail: inkubator.ctwt@pg.edu.pl, z adnotacją w tytule wiadomości: “Inkubator Innowacyjności 4.0 - zgłoszenie projektu”.
 3. Wyznaczenie opiekuna projektu - Brokera Innowacji (pracownik CTT/Excento sp. z o.o.).
 4. Analiza potencjału komercyjnego projektu (konsultacje z pracownikiem naukowym oraz przeprowadzenie analizy rynku - kontakt z przedstawicielami biznesu).
 5. Decyzja Dyrektora Centrum Transferu Technologii lub Prezesa Excento sp. z o.o. dotycząca udzielenia wsparcia dla projektu i skierowania go do zatwierdzenia przez Komitet Inwestycyjny Inkubatora Innowacyjności.
 6. Przedstawienie projektu na Komitecie Inwestycyjnym (Broker + pracownik naukowy).
 7. Decyzja Komitetu Inwestycyjnego dotycząca zatwierdzenia wsparcia prac przedwdrożeniowych projektu/zatwierdzenia wsparcia projektu w procesie powoływania spółki spin-off.
 8. Realizacja zakupów zgodnie z kosztorysem projektu oraz zasadami Ustawy prawo zamówień publicznych.